Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest „Agent Service” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Opolu Lubelskim (24-300) przy ul. Podzamcze 79 B, dalej zwany ADO.
Z ADO kontaktować można się pisemnie: adres jak wyżej lub mailowo biuro@agentservice.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia.

ADO będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO lub odbiorców danych, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych lub podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ADO na podstawie zawartej stosownej umowy.

ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas świadczenia usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz świadczenia usług gwarancyjnych, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami, z których Pan/Pani korzysta oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego.

Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu.
Agent Service przetwarza dane w następujących celach

Ma Pan/Pani prawo do:

  • dostępu do swoich danych
  • żądania sprostowania danych
  • żądania usunięcia danych
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych
  • żądania przeniesienia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionychz administratorem danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,Agent Service przetwarza tylko te dane swoich klientów, które zostały przekazane przy zawieraniu umowy w zakresie usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia.Dane klientów Agent Service są zawsze bezpieczne i nie są poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji.

    ADO informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych: Dz.U.UE.L.2016.119.1).